Pages Menu
Categories Menu

Zagrozenia

Zagrozenia

W sytuacjach uzasadnionych stwierdzonymi zagrożeniami zawodowy­mi właściwy terytorialnie inspektor pracy Państwowej Inspekcji Pracy może nakazać danemu pracodawcy zwiększenie liczby osób zatrudnio­nych w służbie bhp, a nawet utworzenie tej służby w firmie zatrudniają­cej 100 lub mniej pracowników. W takim przypadku obowiązują zasady tworzenia służby bhp, takie jak dla zakładów zatrud­niających powyżej 100 pracowników. Pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy, którzy spełniają co najmniej wymagania dla specjalisty ds. bhp , lub osobie, która była zatrudniona na stanowisku inspektora pracy w Państwowej Inspekcji Pracy przez okres co najmniej 5 lat. . Koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w żaden sposób nie mogą obciążać pracowników.

Liczbę pracowników służby bhp ustala pracodawca, biorąc pod uwagę stan zatrudnienia oraz występujące w zakładzie warunki pracy i związane z nimi zagrożenia zawodowe, a także uciążliwości pracy.

Artykuł dzięki: