Pages Menu
Categories Menu

Ochrona przeciwpozarowa

Ochrona przeciwpozarowa

Ochrona przeciwpozarowa

Ochrona przeciwpożarowa jest ogółem przedsięwzięć, czynności i zabiegów profilaktycznych mających na celu ochronę życia, mienia i zdrowia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez zapobieganie powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru, zapewnienie środków do jego zwalczania oraz zapewnienia konkretnych instrukcji działania gdy już do niego dojdzie.

Zasadniczo zapobieganie pożarom zaczyna się od etapu budowy obiektu. Ważne jest aby obiekt został zaprojektowany i wybudowany w odpowiedni sposób tj. przy zastosowaniu możliwie dobrych jakościowo i najmniej łatwopalnych materiałów oraz przy zastosowaniu określonych rozwiązań konstrukcyjnych budynku.

Przykładowo aby powstrzymywać rozprzestrzenianie się pożaru i ochronić przed zapaleniem sąsiednie budynki stosuje się np. stropy niepalne, wznosi się tzw. ściany przeciwpożarowe (ogniomury), zachowuje określone przepisami przerwy ochronne pomiędzy poszczególnymi budynkami lub w pokryciach dachowych a na pewnych odcinkach stosuje się materiały ogniotrwałe.

Artykuł dzięki: