Pages Menu
Categories Menu

Liczba pracownikow

Liczba pracownikow

Liczbę pracowników służby bhp ustala pracodawca, biorąc pod uwagę stan zatrudnienia oraz występujące w zakładzie warunki pracy i związane z nimi zagrożenia zawodowe, a także uciążliwości pracy. W firmie zatrudniającej do 100 pracowników pracodawca nie ma obowiąz­ku tworzenia służby bhp. Musi jednak powierzyć wykonywanie zadań tej służby pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. W zakładzie pracy zatrudniającym od 100 do 600 pracowników praco­dawca musi utworzyć 1-osobową lub wieloosobową komórkę stanowiącą służbę bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracownicy służby bhp w zakładzie pracy, w którym pracuje od 100 do 600 osób, mogą być za­trudniani na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy. W zakładzie pracy zatrudniającym ponad 600 pracowników pracodawca musi zatrudnić na podstawie umowy o pracę co najmniej 1 pracownika służby bhp w pełnym wymiarze czasu pracy na każdych 600 pracowników. Ważne jest w odpowiednich warunkach przebywała odpowiednia liczba pracowników. nie może być mniej ani więcej.

Artykuł dzięki: