Pages Menu
Categories Menu

Dokumentacja wypadkowa

Dokumentacja wypadkowa

Dokumentacja wypadkowa

Na całość dokumentacji wypadkowej składają się następujące dokumenty:

protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy albo karta wypadku,

wyjaśnienia poszkodowanego,

informacje uzyskane od świadków,

inne dokumenty zebrane w czasie ustalania okoliczności i przyczyn wy­padku (np. pisemna opinia lekarza, pisemna opinia specjalistów, szkice lub fotografie miejsca wypadku, zwolnienie lekarskie z określoną liczbą dni niezdolności do pracy, zaświadczenie z pogotowia ratunkowego o udzieleniu pierwszej pomocy, druk ZUS N9),

ewentualnie zdanie odrębne złożone przez członka zespołu powypad­kowego,

uwagi i zastrzeżenia zgłoszone przez poszkodowanego (jeżeli je zgłosił).

Ważne, by zgłaszać od razu wypadek powstały na skutek pracy. Musi być on rozpatrywany we właściwy sposób. Zgodny ze wskazówkami. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bhp zawarto w ustawie Kodeks pra­cy oraz w przepisach wykonawczych (rozporządzeniach), wydanych na jej podstawie. Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie nie­zbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Artykuł dzięki: