Pages Menu
Categories Menu

Zagrozenia

Zagrozenia W sytuacjach uzasadnionych stwierdzonymi zagrożeniami zawodowy­mi właściwy terytorialnie inspektor pracy Państwowej Inspekcji Pracy może nakazać danemu...

Read More

Srodki ochrony indywidualnej

Srodki ochrony indywidualnej Pracodawca jest obowiązany: dostarczyć pracownikowi nie odpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed upadkiem z wysokości,...

Read More

Praca na rusztowaniach

Praca na rusztowaniach Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym. Rusztowania należy...

Read More

Zadania inspektora BHP

Zadania inspektora BHP Inspektor BHP w zakładzie pracy pełni role doradcze i kontrolne. Podstawowym zadaniem pełniącej role BHP w zakładzie jest okresowa analiza stanu...

Read More

Dokumentacja wypadkowa

Dokumentacja wypadkowa Na całość dokumentacji wypadkowej składają się następujące dokumenty: protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy albo karta...

Read More

Ochrona przeciwpozarowa

Ochrona przeciwpozarowa Ochrona przeciwpożarowa jest ogółem przedsięwzięć, czynności i zabiegów profilaktycznych mających na celu ochronę życia, mienia i zdrowia przed...

Read More

Liczba pracownikow

Liczba pracownikow Liczbę pracowników służby bhp ustala pracodawca, biorąc pod uwagę stan zatrudnienia oraz występujące w zakładzie warunki pracy i związane z nimi...

Read More