Pages Menu
Categories Menu

Start

Kultura BHP

Kultura BHP

Ludzkie zachowania z jednej strony uzależnione są od kultury bhp organizacji, z drugiej natomiast to ludzkie zachowania kształtują kulturę utrwalając pewne przekonania, postawy. Trudna do jednoznacznego zdefiniowania kultura bhp jest jeszcze trudniejsza do zmierzenia. Badania przeprowadzone na grupie 76 przedstawicieli przedsiębiorstw wskazują, że termin kultura bhp jest różnorodnie definiowany przez respondentów. Jest ona często utożsamiana z:

stanem świadomości pracowników dotyczącym zagrożeń występujących

w środowisku pacy; stopniem zaangażowania firmy i jej pracowników w zapewnienie bezpiecznych

stanowisk pracy; poczuciem bezpieczeństwa pracowników;

zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków w środowisku pracy;

zapewnieniem przez pracodawcę zgodności z obowiązującymi przepisami

prawnymi dotyczącymi bhp; wzorcami zachowań, systemem wartości kształtujących stosunek do problematyki

bhp; całościowym podejściem do planowania, organizowania, wdrażania, monitorowania,

doskonalenia działań w obszarze bhp.

Artykuł dzięki: